اخبار علمی

چیست و چه ارزشی برای یک محقق دارد؟ ORCID

04 Oct 2018

چیست و چه ارزشی برای یک محقق دارد؟ ORCID

نویسنده: واحد خبری

سرویسی جدید به نویسندگان جهت افزایش ارجاعات و اشتراک مقاله با محققین

11 Sep 2018

سرویسی جدید به نویسندگان جهت افزایش ارجاعات و اشتراک مقاله با محققین

نویسنده: واحد خبری

آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟

05 Aug 2018

آیا انتشار سالامی مغایر اخلاق در نشر است؟

نویسنده: واحد خبری

دعوت به همایش سالیانه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

20 Jul 2018

دعوت به همایش سالیانه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

نویسنده: واحد خبری

آیا می دانید اهمیت ویرایش یک مقاله به سبک استاندارد آن است؟

15 Jun 2018

آیا می دانید اهمیت ویرایش یک مقاله به سبک استاندارد آن است؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

پیشگیری از پلاجیاریسم: یک قدم برای افزایش شانس پذیرش مقالات

06 May 2018

پیشگیری از پلاجیاریسم: یک قدم برای افزایش شانس پذیرش مقالات

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

آیا مجلات شما نیز با این مشکل مواجه هستند؟ تاخیر در تاییدیه نهایی نویسندگان

04 Apr 2018

آیا مجلات شما نیز با این مشکل مواجه هستند؟ تاخیر در تاییدیه نهایی نویسندگان

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

چطور مطمئن باشم مقاله من مورد سرقت یا سوء استفاده سایرین قرار نمیگیرد؟

12 Mar 2018

چطور مطمئن باشم مقاله من مورد سرقت یا سوء استفاده سایرین قرار نمیگیرد؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

ویرایش نیتیو انگلیسی با پلاجیاریسم چک رایگان

08 Feb 2018

ویرایش نیتیو انگلیسی با پلاجیاریسم چک رایگان

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

چگونه به ادیتور زبان مقاله اعتماد کنم؟

11 Jan 2018

چگونه به ادیتور زبان مقاله اعتماد کنم؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

نویسنده واقعی کیست؟

22 Jun 2017

نویسنده واقعی کیست؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

پیش شماره اختصاصی در دی او آی نقشی در ارتقای مقاله و یا علم سنجی دانشگاه ندارد

16 May 2017

پیش شماره اختصاصی در دی او آی نقشی در ارتقای مقاله و یا علم سنجی دانشگاه ندارد

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

ارتقای علم سنجی دانشگاه ها در گرو داشتن مخزن کتابخانه مناسب است و نه نشر مجلات

06 Apr 2017

ارتقای علم سنجی دانشگاه ها در گرو داشتن مخزن کتابخانه مناسب است و نه نشر مجلات

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

دی او آی بدون سایتدبای هیچ ارزشی در علم سنجی ندارد

24 Feb 2017

دی او آی بدون سایتدبای هیچ ارزشی در علم سنجی ندارد

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

لزوم وجود ادیتور آماری در مجلات ایرانی

07 Feb 2017

لزوم وجود ادیتور آماری در مجلات ایرانی

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

نشر آنلاین زودتر از موعد چیست و چرا به ارتقا سطح کیفی مجلات کمک میکند؟

02 Feb 2017

نشر آنلاین زودتر از موعد چیست و چرا به ارتقا سطح کیفی مجلات کمک میکند؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

25 Jan 2017

در دسترس بودن: مهمترین ویژگی مورد انتظار نویسندگان از سایت مجله

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

 آیا نویسنده میتواند تقاضای انتشار نظرات داوران را در مقاله خود مطرح نماید؟

18 Jan 2017

آیا نویسنده میتواند تقاضای انتشار نظرات داوران را در مقاله خود مطرح نماید؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

راهنمای استرداد برای سردبیران مجلات

10 Dec 2016

راهنمای استرداد برای سردبیران مجلات

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

واحد رسیدگی به شکایات در اخلاق نشر: مرجعی قانونی برای بررسی مشکلات

29 Nov 2016

واحد رسیدگی به شکایات در اخلاق نشر: مرجعی قانونی برای بررسی مشکلات

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

افشای اطلاعات بین سردبیران در رابطه با تخلفات احتمالی

26 Nov 2016

افشای اطلاعات بین سردبیران در رابطه با تخلفات احتمالی

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

پلاجیاریسم چک: پیش نیاز قبولی و استمرار نمایه شدن در بانکهای اطلاعاتی معتبر

09 Nov 2016

پلاجیاریسم چک: پیش نیاز قبولی و استمرار نمایه شدن در بانکهای اطلاعاتی معتبر

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

موفقیت مجله بیماریهای پرخطر و اعتیاد از انتشارات کوثر در اسکوپوس

03 Nov 2016

موفقیت مجله بیماریهای پرخطر و اعتیاد از انتشارات کوثر در اسکوپوس

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

دی او آی شناسه دیجیتال یک مطلب منتشر شده است و نه یک شناسه برای اشیای دیجیتال

17 Oct 2016

دی او آی شناسه دیجیتال یک مطلب منتشر شده است و نه یک شناسه برای اشیای دیجیتال

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

واگذاری انتشار مجلات علوم پزشکی به بخش خصوصی

12 Oct 2016

واگذاری انتشار مجلات علوم پزشکی به بخش خصوصی

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

برخی از نشریات برای سابمیت از طرف اسکوپوس تحریم می شوند

04 Oct 2016

برخی از نشریات برای سابمیت از طرف اسکوپوس تحریم می شوند

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

عنوان نشریه برای نمایه شده در اسکوپوس از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟

30 Sep 2016

عنوان نشریه برای نمایه شده در اسکوپوس از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

داوری نشریات در اسکوپوس چگونه است؟

13 Sep 2016

داوری نشریات در اسکوپوس چگونه است؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

02 Sep 2016

تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

25 Aug 2016

تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

اهمیت وب سایت نشریات سابمیت شده در روند قبول شدن آنها در اسکوپوس

10 Aug 2016

اهمیت وب سایت نشریات سابمیت شده در روند قبول شدن آنها در اسکوپوس

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

کد شناسایی یک نوشته علمی نقش بسزایی در پیشگیری از به سرقت رفتن آن دارد

05 Aug 2016

کد شناسایی یک نوشته علمی نقش بسزایی در پیشگیری از به سرقت رفتن آن دارد

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

چگونه می توانیم یک مجله را در اسکوپوس نمایه کنیم؟

03 Sep 2016

چگونه می توانیم یک مجله را در اسکوپوس نمایه کنیم؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

نرم افزار کنترل سرقت ادبی: بهترین عامل پیشگیری از بروز سرقت علمی در مقالات دانشگاهی

31 Aug 2016

نرم افزار کنترل سرقت ادبی: بهترین عامل پیشگیری از بروز سرقت علمی در مقالات دانشگاهی

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

31 Aug 2016

چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری

اخلاق در نشر و قصور در آن

12 May 2016

اخلاق در نشر و قصور در آن

نویسنده: واحد خبری, واحد خبری