پیشگیری از پلاجیاریسم: یک قدم برای افزایش شانس پذیرش مقالات

نویسنده:‌ واحد خبری
| May 06, 2018

واژگان کلیدی

iThenticate plagiarism similarity rate مشابهت سرقت ادبی درصد مشابهت

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: