آیا مجلات شما نیز با این مشکل مواجه هستند؟ تاخیر در تاییدیه نهایی نویسندگان

نویسنده:‌ واحد خبری
| April 04, 2018

واژگان کلیدی

proofreading proofreader نویسندگان

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: