آیا نویسنده میتواند تقاضای انتشار نظرات داوران را در مقاله خود مطرح نماید؟

نویسنده:‌ واحد خبری
| January 18, 2017

واژگان کلیدی

اخلاق در نشر نویسنده COPE

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: