تعاریف و اثرات دو شاخص مهم در بیان کیفیت مجلات: Eigenfactor و Article Influence score

نویسنده:‌ واحد خبری
| August 25, 2016

واژگان کلیدی

Eigenfactor Article Influence score

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: